bitllets de 50 i 20

L'única condició per no perdre la paga extra si agafes la baixa laboral

Un treballador pot demanar baixa temporal per un màxim d'un any prorrogable a sis mesos

La baixa laboral és el dret que assisteix un treballador quan està malalt i no pot exercir les seves funcions. Durant el temps que dura la baixa, l'empleat continua percebent una part del salari. Però molts tenen el dubte de si tenen dret a rebre també la paga extra.

La majoria dels treballadors a Espanya rep 13 pagues anuals (una paga mensual més la paga extraordinària). Normalment, per Nadal s'abona una paga extra la quantia de la qual sol ser el sou d'un mes. També hi ha alguns treballadors que reben la paga extra prorratejada al seu salari.

Quan un treballador agafa la baixa laboral, té dret a percebre la paga extra sempre que compleixi un requisit. Ha d'haver cotitzat almenys 180 dies en els darrers cinc anys, a més d'estar donat d'alta a la Seguretat Social. Això és el que diu la llei sobre aquests casos que generen tants dubtes.

Baixa laboral i paga extra: com funciona?

Un treballador només pot estar de baixa mèdica temporal durant 365 dies, amb possibilitat d'una pròrroga de 180 dies. Qualsevol assalariat d'alta a la Seguretat Social té dret a percebre les gratificacions extres. Fins i tot quan el contracte estigui suspès temporalment per una baixa mèdica.

persona comptant diners
Els treballadors de baixa tenen dret a cobrar la paga extra | GETTY IMAGES

L'única condició és estar donat d'alta a la Seguretat Social i tenir un mínim de 180 dies cotitzats en els darrers cinc anys. Si compleix aquest requisit, el treballador rep la paga extra segons la base reguladora. Per tant, percebrà només un percentatge de la paga extra que rep habitualment.

Normalment, per una baixa per malaltia comuna, el treballador percep el 60% de la baixa reguladora els primers 21 dies. A partir de llavors cobra el 75% de la base reguladora, que també s'aplica a la paga extraordinària. En superar el temps màxim per baixa temporal, heu de demanar una pròrroga.

Quant de temps pots estar de baixa?

Els treballadors la malaltia dels quals impedeix l'exercici de les seves funcions poden demanar una baixa de mínim un any, prorrogable a sis mesos. Passat aquest temps, si persisteix la malaltia, heu de sol·licitar una baixa d'incapacitat permanent. Han d'acreditar la situació davant d'una comissió.

L'empresari té l'obligació de pagar la part proporcional que correspon a un treballador de baixa. L'empleat pot reclamar a l'empresa i, en darrer terme, recórrer a la justícia ordinària. Mentrestant, podeu sol·licitar el pagament directe a la Seguretat Social de forma telemàtica.

El treballador de baixa també pot exigir la fi del contracte, cosa que dona accés al dret a una indemnització. L'ocupador està obligat a indemnitzar el treballador per incomplir les obligacions de pagament. La indemnització en aquests casos és la que es concedeix per l'acomiadament improcedent.

Sentència pionera als tribunals

El que va dictar el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) podria canviar aquesta situació a partir d'ara. Segons aquest tribunal, la suspensió d'un contracte per motiu de baixa temporal exclou la possibilitat que el treballador rebi les pagues extraordinàries. L'ocupador no està obligat a pagar aquest sou extra.

Foto de diversos bitllets d'euro.
Els treballadors reben el salari més una paga extra | Arxiu

En aquest cas, però, era molt específic, ja que es va originar per una demanda de la treballadora per acomiadament improcedent. Va ser acomiadada de la seva feina per quedar-se adormida, encara que ella al·legava que va ser per una indisposició. La demandant exigia la paga extra per una baixa temporal.

El tribunal assegura que «durant els períodes d'incapacitat temporal no es meriten les pagues extraordinàries». També estableix que «l'acomiadament s'haurà de liquidar amb la part proporcional del temps de baixa». En tot cas, la sentència qüestiona el cobrament de la paga extra durant la baixa laboral.

Imatge del logotip de WhatsApp     NOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies més destacades de CATALUNYA al WhatsApp!