Muntatge amb parella de gent gran i moneder amb bitllets d'euro

Els anys que has de treballar per obtenir una pensió de 1.500 euros

La Seguretat Social exigeix el compliment d'unes variables per assolir aquesta quantitat un cop finalitzi la vida laboral

Les pensions de jubilació són una de les grans preocupacions dels ciutadans. La por de no rebre aquesta pensió en acabar la vida laboral augmenta amb el pas dels anys. Molts treballadors opten per continuar treballant més temps del que els correspon.

En aquest context, hi ha una sèrie de factors que entren en joc per determinar la quantitat que es percebrà i molts treballadors fan enormes esforços per gaudir d'una bona pensió.

El sistema públic de pensions és dinàmic, i la Seguretat Social segueix tres variables per calcular-ne l'import: les darreres bases de cotització, els anys treballats i l'edat al moment d'accedir a la jubilació. Tot i això, aquesta darrera premissa pot modificar la quantia final, que es pot veure reduïda o augmentada en funció de si s'avança o s'endarrereix la jubilació.

Quants anys cal treballar per obtenir el 100% de la pensió?

El mètode de càlcul de les pensions es basa en dos aspectes clau: la base reguladora i el percentatge d'aquesta base.

Primer cal calcular la base reguladora, obtinguda a partir de les bases de cotització dels darrers 25 anys (300 mesos), i dividir-les per 350. Aquestes bases poden variar mensualment.

A més, a excepció dels dos darrers anys, la Seguretat Social aplicarà un coeficient per ajustar la inflació i mantenir el poder adquisitiu de les primeres bases. El resultat final equival al 100% de la pensió de jubilació.

Per determinar el percentatge corresponent i tenir accés a una pensió contributiva cal assolir, almenys, els 15 anys cotitzats. Amb aquesta xifra mínima s'obtindrà el 50% de la base reguladora, i se li sumarà un 0,21% per cadascun dels 106 mesos posteriors als primers 15 anys. Un cop superats aquests mesos, s'hi afegirà un 0,19% pels 146 addicionals.

Per tant, per obtenir el 100% de la base reguladora de la pensió de jubilació són necessaris 36 anys i 6 mesos cotitzats.

Què cal fer per guanyar 1.500 euros de pensió?

La consecució d'una pensió de 1.500 euros està supeditada a la base de cotització i als anys treballats. Per exemple, tal com expliquen al mitjà Noticias Trabajo, amb 36 anys i sis mesos treballats caldria cotitzar per una base de 1.750 euros durant els últims 25 anys per a aquesta jubilació.

En un altre escenari amb 30 anys cotitzats, que dona dret a obtenir el 86,66% de la base reguladora, s'hauria de cotitzar per una base de 2.050 euros. El resultat s'obté en multiplicar aquesta base per 300 (són els mesos que hi ha en 25 anys), dividir-ho entre 350 i multiplicar el total pel 86,66% de la base reguladora. En aquest cas, no s'aplica l'efecte inflacionari, ja que depèn del mes que es demani la pensió.